--------------------
- (Les Houches Lectures) doi link

Author(s): Davidson S., Gambino Paolo, Laine Mikko, Neubert Matthias, Salomon Christophe

Book: Oxford University Press (2020)